Lausunto Konalankujan asemakaavamuutokseen 2019Konala-Seuran lausunto Konalankujan asemakaavamuutosehdotukseen

Konala-Seuran hallitus ja useat seuran jäsenet ovat tutustuneet Konalankujan asemakaavan muutosehdotukseen.  Konala-Seuraan kuuluu n 160 perhejäsentä.

Kaavamuutos

Kaava todettiin hyvin tiiviiksi, siihen toivottiin lisää väljyyttä, jotta piha-alueiden riittävyys ja auringonvalo asuntoihin olisi turvattu. Lisäksi piha-alueille tulee varata riittävästi tilaa myös pihapuille Konalassa arvostetun vihreyden turvaamiseksi.

2.        Asuintalot

-talot ovat korkeita, Konalassa on pääasiassa 3-4 kerroksisia taloja. 7-8 kerrosta korkeat talot varjostavat pihoja

-korkeiden talojen sijainti kadun välittömässä läheisyydessä todettiin ahtaaksi

-ehdotetaan kerrosluvun vähentämistä, etenkin korttelin länsiosassa talojen kerrosluvun porrastamista pihojen valon saannin parantamiseksi

-pistetalot ovat tiiviissä ryppäässä kaikissa näytetyissä vaihtoehdoissa, piha-alue jää niukaksi. Pistetalojen sijoittelun tulee olla mahdollisimman väljää.

      3.    Ympäristö, hulevedet, Konalanpuro

Hulevedet voisi johtaa alueella olevaan puroon, niittyyn tai lampeen. Tämä elävöittäisi ympäristöä ja turvaisi Konalanpuron virtauksen     4.     Liiketilat

-liiketiloja on runsaasti huomioon ottaen alueen runsaan, tällä hetkelläkin vapaiden liike- ja toimistotilojen määrän. Tyhjät liiketilat ovat epäviihtyisiä ja antavat huonon kuvan alueen vetovoimasta. Siksi Konala-Seura edellyttää, että liiketilojen perusteellinen kartoitus tulee tehdä Konalassa ja ympäröivällä alueella käsittäen Konalan lisäksi Malminkartanon ja Pitäjänmäen ja rakentaa liike- ja toimistotiloja vain realistisen tarpeen vaatima määrä.

-Ristikon kauppakeskuksen elinvoimaisuus tulee taata5.Päiväkoti

-200 lapsen päiväkoti on suuri Konalankujan kaavamuutosalueen pieni koko huomioon ottaen

-päiväkodin liikennejärjestelyt tulee ottaa huomioon. Mikäli lapsia tulee yli 300m etäisyydeltä, on erittäin todennäköistä, että vanhemmat käyttävät henkilöautoa. Se lisää pienen, suljetun alueen aamun ja iltapäivän liikennettä merkittävästi

-päiväkodin piha-alue on erittäin pieni 200 lapsen tarpeisiin

-jos päiväkodille saadaan riittävän suuri piha ja riittävä määrä pysäköintipaikkoja, talojen piha-alueet kutistuvat

-etäällä olevan puistoon sijoittuvan pihan käyttäminen jää vähäiseksi henkilöstömitoituksesta riippuen

-sisäpihaa ympäröiville taloille tulee merkittävä meluhaitta, melumittaukset tulee tehdä etukäteen

-päiväkodin sijoittaminen muualle tulee harkita-Hilapellon koulun tontti on huomattavasti isompi ja rajautuu puistoon. Koululla on 18 auton  parkkipaikka valmiina vieressä

-tontin vapauduttua tilapäisesta parakkikouluvarauksesta, alueelle voisi rakentaa päiväkodin eikä omakotitaloja, joille löytyy paikkoja isojen tonttien täydennysrakentamisella-Konala-Seura ehdottaa Konalankujan alueelle rakennettavaksi nykyistä suunnitelmaa selkeästi pienempi päiväkoti, mielellään alle 100 lapselle ja Hilatien koulun tontille toinen päiväkoti, joka voisi olla kooltaan 200 lapselle mitoitettu. Näin turvataan Konalan päiväkotipaikkatarve asukasluvun lisääntyessä ja vältytään päiväkotilasten kuljettamiselta etäällä sijaitseviin päiväkoteihin.6.Asukastila

-liiketilojen tilalle tulisi tehdä varaus n 1 000 M2 asukastilalle lasten, nuorten, työikäisten ja senioreiden toimintaa varten sekä järjestöjen ja yhdistysten käyttöön. Lisäksi tarvitaan liikunta- ja urheilutilat. Konalassa ei ole asukastilaa, ei kirjastoa, ei nuorisotaloa eikä asukkaille mitään avointa kokoontumistilaa. Tämä lisää alueellista eriarvoistumista.7.Liikennejärjestelyt

-Konalantien läpikulkuliikenteen lisääntyminen edellyttää jo aikaisemmin (yli 10v. sitten) suunniteltujen liikennejärjestelyjen toteuttamista uuden kaavahankkeen yhteydessä. Kiertoliittymien tai valo-ohjattujen liittymät toteuttaminen on entistä tärkeämpää “Konalan keskuksen” (Riihipellontie - Ajomiehentie - Kyttäläntie - Konalankuja) alueella, jotta kevyen liikenteen turvallisuus voidaan turvata. Vallinmaan / Ristikon - Konalan ala-asteen väliset kulkuyhteydet koetaan jo tällä hetkellä vaarallisiksi.
Helsingissä 10.4.2019Konala-Seura ry

Hallituksen puolestaMaritta Hyvärinen

puheenjohtaja