Konala-Seuran säännöt

KONALA-SEURA RY 

S ä ä n n ö t, (hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 30.9.2013) 

Nimi ja kotipaikka 

1 § Yhdistyksen nimi on Konala-Seura ry, ruotsiksi käännettynä Kånala Gillet rf. Yhdistys, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, on Konalan kaupunginosayhdistys ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

Tarkoitus ja toiminta 

2 § Seuran tarkoituksena on 

−työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien, −toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla, −olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä. 

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura 

−toimii alueensa asukkaiden etujärjestönä, osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon, −tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille, −on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kaupungin sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa, −suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa −harjoittaa museotoimintaa, −järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuransisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa, −järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia, −toimeenpanee näyttelyitä ja opintomatkoja, −edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa sekä −pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita 

Jäsenistö 

4 § Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä, jonka seuran hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty. 

Jäsen on velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. 

Seuran kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy ja joka suorittaa seuran syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. 

Hallitus pitää seuran jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa. Jäsenluetteloon sisältyy jäsenten sähköpostiosoitteet, joiden ajantasaisuudesta vastaavat jäsenet ilmoittamalla muutokset taloudenhoitajalle. Tällä säännöksellä ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia. 

5 § Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä seuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Seuran hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana. 

Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä seuran kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä. 

6 § Kunniajäseneksi seura voi hallituksen esityksestä kokouksessaan kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla tai pitkäaikaisesti on vaikuttanut seuran toimintaan. 

Kunniajäsenellä on kaikki seuran jäsenen oikeudet, mutta ei jäsenmaksuvelvoitetta. 

Kokoukset 

7 § Seuran varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa. 

Seuran kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla sähköpostilla tai kirjeellä postitse jokaiselle jäsenelle tai niissä seuran toimialueella ilmestyvissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. 

Äänestäminen 

8 § Seuran kokouksessa on äänioikeus jokaisella vähintään viisitoista (15) vuotiaalla varsinaisella jäsenellä. Seuran kokousten päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee 

päätökseksi se, mitä kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaalin mennessä tasan ratkaisee arpa. 

9 § Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa. 2.Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3.Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä. 4.Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 5.Päätetään edustajien valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen. 6.Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää. 

10 § Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa. 2.Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3.Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja päätetään sen hyväksymisestä. 4.Määrätään seuraavan vuoden varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus. 5.Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista. 6.Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio. 7.Valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi. 8.Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle. 9.Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö seuraavan vuoden 

tilejä ja hallintoa tarkastamaan. 10.Päätetään seuran kokouksen koollekutsumistavasta 7 §:n määräämissä rajoissa. 11.Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää. 

Hallitus 

11 § Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä viidestä seitsemään (5-7) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai jäsenenä voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kuuden vuoden ajan. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. 

Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii, ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kolmen jäsenen ollessa läsnä. 

Nimenkirjoittajat 

12 § Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä joko sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Lisäksi yhdistyksen hallitus voi määrätä henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin. 

13 § Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös siihen kuuluvine asiakirjoineen on jätettävä toiminnantarkastajalle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on palautettava asiakirjat lausuntoineen hallitukselle vähintään kolme (3) päivää ennen kevätkokousta. 

14 § Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräystä. 

Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen 

15 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3⁄4) annetuista äänistä. 

16 § Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3⁄4) annetuista äänistä. 

17 § Jos seura puretaan tai lakkautetaan, käytetään sen varat kokouksen määräämällä tavalla Konalan asujaimiston hyvinvointia ja viihtyvyyttä edistävään tarkoitukseen.