Toimintasuunnitelma

Konala-Seuran TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Hallitus Seuran hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa kesä- ja heinäkuuta lukuun ottamatta. Hallituksen kokouksiin jäsenet voivat lähettää seuran toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita. Sähköpostineuvotteluja käydään tarpeen mukaan.

Tiedotus Seuran järjestämistä tapahtumista ja kokouksista ilmoitetaan seuran kotisivuilla ja ilmoitustauluilla sekä sähköpostilla tai jäsenkirjeissä. Konalan aluetta koskevista suunnitelmista, järjestelyistä ja tapahtumista toimitetaan tarvittaessa aineistoa ja kannanottoja myös paikallislehdille. Kotisivuja www.konala.info kehitetään ja ne pidetään ajan tasalla. Osallistutaan aktiivisesti Konala-Seuran ja Konalan alueen muiden facebook-sivujen päivitykseen. Hyödynnetään Ristikon sähköistä ilmoitustaulua.
 

Liikunta, kulttuuri Core-jumppaa asukastilassa jatketaan. Kesällä järjestettyä puistojumppaa jatketaan. Pilates-ryhmä, kehonhuolto ja etä-core jatkuvat Asukastilassa, mikäli osallistujamäärä on riittävä toiminnan kulujen kattamiseen . Konala-Seuran kirjallisuuspiiri jatkuu.

Nuorison kannustaminen Konalan ala-asteen oppilaiden kehittymistä ja menestystä tuetaan stipendein.

Kotikaupunkipolku Kotikaupunkipolkuun liittyvä aineisto on kotisivuilla ja vihkonen on edelleen myynnissä. 

Konalan Adventtipolku                järjestetään perinteisesti 1. adventista loppiaiseen. Puheenjohtaja koordinoi tapahtuman.  Adventtipolkuun liitetään oheistapahtumia yhteistyössä alueen järjestöjen ja yritysten kanssa. Ristikon Asukastilan luukun ideoivat Asukastilan lapsi- ja nuorisotyötä tekevät järjestöt yhdessä. Tapahtuman adventtipolku.fi –nettisivustoa ylläpidetään.

Omenatori Omenasatokauden ajan pidetään omenatoria, johon voi tuoda ja noutaa omenoita veloituksetta. Tavoitteena omenoiden jakelu ja hävikin vähentäminen. Lisäksi asukkaille, jotka eivät kykene poimimaan itse omenoitaan, välitetään poimijoita.

Muutosten seuranta Konalan alueen rakentamista ja kehittymistä sekä täydennysrakentamista seurataan. Laaditaan pyydetyt lausunnot Konalan aluetta koskevista suunnitelmista ja hankkeita. Järjestetään asukkaille tilaisuuksia kaavahankkeista ja laaditaan lausunnot asukkaiden mielipiteiden pohjalta. Pyritään aktivoimaan kaupunkia havaittujen puutteiden korjaamiseksi. 

Ympäristön kohennus Alueemme viherympäristön säilymistä ja kehittymistä seurataan. Hoidetaan Konala-Seuran kotipuuta. Osallistutaan kaupungin järjestämiin kevään siivoustalkoisiin kahtena päivänä.

Liikenne Osallistutaan alueen liikenneturvallisuuden kehittämiseen. Seurataan bussien ja junien aikataulujen yhteensopivuutta sekä kaupungin laatimien liikennejärjestelyjen toteutumista ja vaikutuksia. 

Kulttuuri ja tapahtumat Osallistutaan Pitäjänmäen sankarihaudan itsenäisyyspäivän ja kaatuneiden muistopäivän seppeleenlaskutilaisuuteen. Varaudutaan osallistumaan sidosryhmien Konala-tapahtumiin ja muihin alueen liikunta-ja kulttuuritapahtumiin sekä siivous- ym talkoisiin. Osallistutaan Ristikko-päivään ja vapputapahtumaan. Järjestetään koko perheelle suunnattuja tapahtumia Konalan alueella.

Kesänuorten työllistäminen Jatketaan kesänuorten palkkaamista kesäsetelin turvin piha- ja puutarhatöihin alueen asukkaille. Kesänuorten palveluksia välitetään pientä korvausta vastaan seuran jäsenille vanhuksia priorisoiden. Tavoitteena on nuorten työllistäminen, asukkaiden avustaminen pihatöissä ja kaupunkiympäristön pysyminen siistinä ja hoidettuna.

Korttelikerho ja Ikäväki-toiminta Seuramme on Pit-Ko Pitäjänmäen-Konalan Ikäihmiset ry:n kannattajajäsen. Toimimme yhteistyössä alueen muiden järjestöjen kanssa senioreiden korttelikerhotoiminnassa. 

Asukastila Jatketaan toimintaa Konalan asukastilassa Ristikon kauppakeskuksen 2. kerroksen liikehuoneistossa, jonka Konala-Seura on kalustanut ja varustanut. Tehdään yhteistyötä asukkaiden, kaupungin toimijoiden, työväenopiston, seurakunnan, Lastenliiton ja muiden alueen järjestöjen kanssa. Kauppakeskus Ristikon kanssa jatketaan erinomaista yhteistyötä mm. viestinnän, kauppakeskuksen laajan mainonnan muodossa. Asukastilan tapahtumia on mainostettu mm digitaalinäytöillä ja somessa.  Kaupungin asukasosallisuusavustus varmistaa  toiminnan keskittämisen Konalan asukkaiden yhteiseen asukastilaan. Tilaa luovutetaan muiden alueen järjestöjen ja toimijoiden käyttöön. Konala-Seura järjestää viikoittain avoimien ovien tapahtumia kaikki ikäryhmät huomioon ottaen.

Asukastilassa on  järjestöjen vetämiä kerhoja, tapahtumia ja erilaisia tilaisuuksia. Osa toiminnasta on säännöllisesti yleensä viikoittain toistuvaa, osa kertaluontoista tai muutaman kerran kursseja sekä erilaisia tapahtumia. Asukastilan käytössä on tärkeää, että eri ikäisille asukkaille löytyy ohjelmaa aamupäivästä iltaan, ja näin tilan käyttö on kattavaa. Osa toiminnasta on kaikille vapaata, osa on suunnattu eri ryhmille esim vauvamuskari tai eläkeläispiiri. Osallistumismaksut pyritään pitämään niin pienenä kuin mahdollista, suuri osa toiminnasta on maksutonta. Kyseessä ei ole liiketoiminta tai taloudellisen hyödyn tavoittelu. Tilaa voivat myös käyttää eri järjestöt ja taloyhtiöt kokoustilana. Konalalaisilla on mahdollisuus varata pientä korvausta vastaan  Asukastilaa esim perhejuhlia varten. Asukastilassa järjestetään luentoja, taidenäyttelyjä, myyjäisiä ja muita tapahtumia.

Kehitetään asukastilan toimintaa ottamalla konalalaiset aktiivisesti mukaan asukastilan toimintaan ja kannustamalla uusia vapaaehtoisia työhön.

Työväenopiston kanssa suunnitellaan erityisesti alueelle sopivaa kurssitoimintaa.             .

Konalan Asukastilan toiminnan tavoitteena on alueen asukkaiden ja järjestöjen yhteistyö, yksinäisyyden torjunta, eri asukasryhmien lähentyminen ja yhteisymmärryksen lisääntyminen, maahanmuuttajien kotouttaminen sekä mielekkään toiminnan järjestäminen eri ikäisille. 

Kaupungilta haetaan avustusta vuokraan, ja myös toiminnan laajentamisen mahdollistamiseksi AV-laitteiden, äänentoiston ja näytön kohentamiseen.

Osallistuva budjetointi Tehdään yhteistyötä stadiluotsin kanssa ja  osallistutaan OmaStadi läntisen alueen ideoiden toteutukseen. Stadiluotsin välityksellä tilan käyttömahdollisuudesta tiedotetaan eri sidosryhmiä ja järjestöjä.
HELKA Jäsenenä osallistutaan HELKA – Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n järjestämiin koulutuksiin, tilaisuuksiin ja toimintaan. Konala-Seuran edustaja on Helkan hallituksessa Läntisten kaupunginosien varajäsenenä ja osallistuu Kaavavaikuttamisen kehittämisryhmän toimintaan.

Sidosryhmät , 

jäsenedut Tehdään yhteistyötä sidosryhmien kanssa, kuten Konalan ala-asteen koulu, Pitäjänmäki-seura, Pajamäki-seura, Konalan Lions-klubi, Länsi-Helsingin seniorit, Pitäjänmäen seurakunta, PitKo, Lastenliitto,  Konalan Marttakerho, Pitäjänmäen kirjasto, MLL ja Kaupunkisuunnitteluvirasto sekä alueella toimivat yritykset ja järjestöt. Neuvotellaan Konala-Seuran jäsenille jäsenetuja alueen palvelun tarjoajien ja yritysten kanssa.  Konala-Seura tarjoaa jäsenetuna työkalulainausta.